تکست اهنگ نمیخواستم از میلاد درام

برو ادامه مطلب

نمیخواستم تو بیفتی از چشام نمیخواستم بمونی بازم به پام نمیخواستم ببینم اشک تو رو عزیزم گریه دیگه بسه برو عزیزم گریه دیگه بسه برو

میلاد:

تو میخواستی منو بپیچی وای عیبام بگی بگی چی هان هرچی که داشتم به پاش گذاشتم تیک زدش اخرم میلاد گذاشت رفت دوستاش داشتن به من نظر زیاد دوست داشت بازم به من ضرر میداد اون داشت تازه برام نفس میزاشت تو بیت اخرم میگم خدافظ تا دلم همیشه از دل تو هم جدا شه

نمیخواستم عشقم ازت بگیرم نمیخواستم تو بمیری تا بمیرم نمیخواستم نمیخواستم میدونستم تو بری تنها میمیرم میدونستم تو بری تنها میمیرم

بیا خسته شدم تخسیرمن نیست نمونه گریه نکن که قسمت تو نیست زمونه  زخم زبونات رو دلم جاش کبوده دره دلم دیگه به روی تو بسته شده یادگاریات فقط عکس پارمونه دنبالم نیا توبه ی گرگ مرگ اونه دوستی با تو برای من درسی شده که دیگه نذارم کسی با من بازی کنه

نمیخواستم عشقم ازت بگیرم نمیخواستم تو بمیری تا بمیرم نمیخواستم نمیخواستم میدونستم تو بری تنها میمیرم میدونستم تو بری تنها میمیرم

تو خواستی برم تا راستو بگم که میلاد تا کجا با تو بود خاطراتمونم کشتی تو زود تف تو صورتتم نمیاد برو میلاد درام تو رو نمیخواد بهشتم بری دنبالت نمیاد بابا پر زد رفت هرچند پس احمق تر از توام که بود کندم رفت پروندتم من بستم ...مردی هنوز از دست رفت عاشقی که دیدی دربست رفت

نمیخوام بیشتر از این شکسته شی نمیخوام با هام بیای که خسته شی نمیخوام بیشتر از این شکسته شی نمیخوام با هام بیای که خسته شی نمیخوام که بگذرم به سادگی عزیزم برو برس به زندگیت

نمیخواستم عشقم ازت بگیرم نمیخواستم تو بمیری تا بمیرم نمیخواستم نمیخواستم میدونستم تو بری تنها میمیرم میدونستم تو بری تنها میمیرم