تکست اهنگ نی ناش ناش از ساسی مانکن

برو ادامه مطلب

اقایون خانوما یکیتون به من سریع بگه که  این خانوم که با ما جور یه کمکی از ما دوره موهاش طلایی وصاف و بوره من عاشقشم قبوله

اره اره اره قبوله

ساسی:

وای همونی که خیلی نایس عمران سر کو چه وایسه حالا راه میره اسه اسه حالا بگو ببینم قبوله

وای وای قبوله

امیر مسعود:

وای خاک عالم دیدی چشاشو دیدی پسندیدی دیدی به تو گفتم که چقدر رنگ چشاش توپه خوشگل با تیریپ سوژه واسه ی کلیپه عطر تنش کشته منو اتکلونش چوپه

ساسی:

ای وای که چشاش مانکنه کشتش قربونش برم که فقط با خودم میگذره خوش بش ناخونای مصنوعیشم اصل بد جوری به دل من وصله اون قیافه ی خوب زیباش داشت حالا بکن بکن نی ناش ناش چی شده کسی نگاه نگاه کرده تورو برم بکنم ادبش؟دکتره!برم دم مطبش؟قلدره؟بزنم تو دهنش؟هان بزن زنگو بگو ببینم خانم میشناسی ارژنگو بین غذا ها چطور دوست داری خرچنگو اخ میخوام فقط واسه من بپوشی لباسای شب تنگو!اهان

یکی زده به من! یکیتون به من سریع بگه این خانوم که با ما جوره یه نموره ازدوره دامن کوتاش اینجوره حالا چی میگی چی میگی قبوله؟

 اره اره اره قبوله

وای وای وای همونیکه خیلی نایس عمرا سر کوچه وایسه راه میره اسه اسه شما چی میگید قبوله

وای وای قبوله

 امیر مسعود:

وای خاک عالم دیدی چشاشو دیدی پسندیدی دیدی به تو گفتم که چقدر رنگ چشاش توپه خوشگل با تیریپ سوژه واسه ی کلیپه عطر تنش کشته منو اتکلونش چوپه

یه ماشینو دو تا خونه ی درندشتو پول چکهای بی برگشت بدم بزنیم تو رگای ابروش به من تو میکنی به بار گوش

اقا یه بار بوش زنگ زد گفت این خانوم که خیلی دلبره از جنیفر لوپز ما بهتره نی ناش ناشم بلده

وای اگه ... به من نده دلم ریش میشه خانوم این اقا پسره کیت میشه بیا پیشی ما بشین پادشاه این منطقه خواستت تو یه ملکه ی فوقولاده ایی میگیرم دنیارو واست

 امیر مسعود:

وای خاک عالم دیدی چشاشو دیدی پسندیدی دیدی به تو گفتم که چقدر رنگ چشاش توپه خوشگل با تیریپ سوژه واسه ی کلیپه عطر تنش کشته منو اتکلونش چوپه

اقایون خانوما یکیتون سریع به من بگه که این دخیه که تنگ مانتوش صورتی رنگ پالتوش چه جوریه رقص تانگوش

ساسی:

ل ل لباش چطور سرخه واسه فروشم نداره غرفه مریض میشه نمیکنه سرفه دم به دقیقه تو زمین گلفه