تکست اهنگ ضربان از بهرام ماک

برو ادامه مطلب

ضربان

اه پارس

کرس:

ضربان داره دو تا خلبان حالا هیجان داره واست ضربان بالا دوران داره بگو کلمات با ما جریان میره بالا نوسان کارها

میخوام بدونی که داستانام واقعیت دارم اگه چشم بد دارم به تو اینه راست کارم میخوای نظارت کنم اما حس بد دارم چون که مثه سردارم وظایف درس دادم بزا باشه لازم پشت کاغذ پشتم باشه قلم نیا نگو از تو پرم از تو حالم از تو مخم چرا دسته من قلمه چون به نفسمم قلبه کردم کلمه در سرمه چون این مکتبمه ایست دادن ایست دادم نصف کارم ریسک کارم ریز باشم تیز باشم اره همین قلم واسه شما در حده سنده اره صدقه سرت هدفت صدمه نزنه ما ها مشکلیم نکن مارو مثه معادله ما ها گشنه ایم اگه داری بکن مقابله اینجا ایستگاه رپ ما رو میبینی سراب اگه با ما باشیی مست میشی نخورده شراب 

کرس:

ضربان داره دو تا خلبان حالا هیجان داره واست ضربان بالا دوران داره بگو کلمات با ما جریان میره بالا نوسان کارها تلفات بدون کلمات داده کارها لحظات بدون نفرات میره بالا سکوت کن به رقص کلمات اینبار شما شاهد باشین به لفظ حرکات

همون جا بایست حالا نمیذارم بری بالا این منم شدم خدا چون کلماتم حالا حالا سکوت توجه به رقصه کلمات اینبار میخوام شاهد باشین نه لفظ حرکات گوش کن زبون میخواد شروع کنه به گفتن تو نقش سهرابی تو این بازی من رستم سنکینه حرفامون درگیره مغزاتون شسته شه مغزا واسه موضوع بعدی عادت داره میکروفون بتشم پشتش پس بزار باشه مغزم اینم پیش کش برو نیا جلو برو نکن تو حوس دیگه با من نشو تو طرف چون نیستی واسم تو هدف حالا دو چهار شیش هشت ده دشمن هست پشتم بیش از حد ضربات ضربان اثرات کلمات واسه ضربه زدن فاتحه بگو صلواتش

کرس:

ضربان داره دو تا خلبان حالا هیجان داره واست ضربان بالا دوران داره بگو کلمات با ما جریان میره بالا نوسان کارها تلفات بدون کلمات داده کارها لحظات بدون نفرات میره بالا سکوت کن به رقص کلمات اینبار شما شاهد باشین به لفظ حرکات

دست به قلم بنویسم بازم حس قلم ارضا شده بدون اره اینه اسم وطن بهتره باشی پایین دیگه نیستی هدف  حکم حرفام باشه واست لیست سند ممکنه بکنین حالا بشه قلم غلاف واسه احتیاط لازم بشه از منم خلاف

کشتمت بیای وسط بیای وسط بی حادثث پس نایست برو کنار تو بی درد سر