تکست آهنگ احساس درون

برو ادامه مطلب

تاکی حسرت عمری که رفت
تاکی این زندگی بی هدف
تاکی خون توی رگ منه
تاکی روح تو این بدن منه
تاکی نرسیدم به جواب سوال
تاکی میگذره جمعهامون به انتظار
تاکی ختم خوشیهامون به شكل بد
تاکی پایان بی كسیها نقطه سر خط.
بهرام
یه خیابونه میدونی بهت رحم نداره پس
یه جونه از این زندگی سهم نداره
از بز پس سوارتن منت رو دوشته
تا وقتی خط صاف میكشن رو نوار غم
دفتر نقاشی بچگیهام نداره نقشی
جز ابرو بارونو,طوفان نداره نقشی
جرم من چیه چون كه سریه حرفم
دوست داری مجازاتم كنین از طریق مرگم
خدا بدون تو شاهدی منم شاعرم
مخلوقاتت تو این دنیا
پی حفظ ظاهرن
جناب سربان جرمم چیه؟ نداره امكان
پشتم گرم باشه جایی جز میله ی زندان
تحت تأثیر با اراده ى مرگبار حرفم
تو هم مثل من جنازه ى در حال حركت
حرفام سوز داره ها بسوز چون منم سوختم
وصلهاى بی ربط اونا پشت سرم دوختن
بزار رك بگم تو دنیامون دوچیز هست
یكی خداوندو یكی حیوونهای پست
دیگه بس نمیخوام بحث مذهبی كنم
پس یه قلمو كاغذیه مشت مذهبی دونم
حرفی دارم بخاطرش راه دلم بسته شده
قلب كسى نمیزنه غیر از قلب خودت
اینجا وحشیترن از زمان فرعون
خوش اومدی به نیویورك جهان سوم.
تاکی حسرت عمری که رفت
تاکی این زندگی بی هدف
تاکی خون توی رگ منه
تاکی روح تو این بدن منه
تاکی نرسیدم به جواب سوال
تاکی میگذره جمعهامون به انتظار
تاکی ختم خوشیهامون به شكل بد
تاکی پایان بی كسیها نقطه سر خط
ووگان.
رسیده وقت گفتن حالا از چی بگم
ثانیه رو شمردم رسید وقتى چه كم
همه ى احساس من تبدیل شد به خشم
روزگار گفت بد بیار تقدیر گفت به چند
اونهای نعلتى معنوىاتو باد من داد
از بر بدی هر كی میرسه به فریاد
معلم انشاء گفت علم یا ثروت
بهش بگو هیچكدوم فقط نباشه منت
زندگی یاد من داد چطورى باشم قوى
قاعده ى آدما یه چیز فقط برترى
وقت زیبلیى بینایى من تقویت میشه
با بچه هر جور تا كنی همونطور تربیت میشه
بجه ى دزد بلاخره به بار دزد مباد
جونى مثل من خوب یه كار مزد میخواد.
دیگه عادت شده به ما فق فروختن

تو آتیش حقارت چه سخت سوختن
به محض دوختن دل به كسى
باید آماده كنی خودتو واسه بی كسى
باید مرحى باشه واسه زخمام
واسه من همین كافیه كه شبها
با قلمو كاغذ مأنوس بشم
دست به دعا بر می دارم وقتى مأیوس میشم
معلوم نیست كه من تا كى زنده هستم
چشم به راه چشم به در منتظر هستم
تاکی حسرت عمری که رفت
تاکی این زندگی بی هدف
تاکی خون توی رگ منه
تاکی روح تو این بدن منه
تاکی نرسیدم به جواب سوال
تاکی میگذره جمعهامون به انتظار
تاکی ختم خوشیهامون به شكل بد
تاکی پایان بی كسیها نقطه سر خط