تکست آهنگ افکار شیطانی پیشرو اوج ساتراپ

برو ادامه مطلب

ستدیو اوج مه
آهنگ ساز الوند مجذوب
تازه رقابت شروع شده
حالا پیشرو (رضا پیشرو) علی اوج محمد جواد بابا طوفان
فك كن من یه روبات سخنگو ام كه داره باطری ما با گنده بازی مسیر رد پام شد ترافیك
فکر می کنی زندگی می کنم توی کلبه تاریک که وسط جنگل ولی من رفتم به اوج پادشاهی
که جایی با دوستی زمین توی کارتن سازی
جز پیدایش خداچیزی نمی زاری باقی
قول می دادی که رنگ آسمون آبی بمونه تا شب
اما حتی هزار تا درخت نداره پول کاغذ
نداره خونه ساعت (یعنی خونه ساعت نداره) نداره جونت طاقت وقتی عذاب بکشی ندونی روز یا شب
خزونی توی راه هست چون سگ های زندانی آزاد شدن هم نوعه عزراییل
من خونی رو دیوارم تو با افکار شیطانی اعماق (عمق ها)دل ها مونده تو ریاضت
تو امروز این حرف هارو خوندی تو قیافم پس منم افکار شیطانی مو روزی رو میارم
-------------------
ما تو سکوت صدای شیپور شنیدیم
اون خدا بود که می گفت شیطون کسی نیست
تو تو فردا غرقیو امروز به چیزی فکر نمی کنی که چیز رو به جون بگیری
ما تو سکوت صدای شیپور شنیدیم
اون خدا بود که می گفت شیطون کسی نیست
تو تو فردا غرقیو امروز به چیزی فکر نمی کنی که چیز رو به جون بگیری
-------------------
نداره وجدانی نداره احساسی کسی که شده تسلیم افکار شیطانی
پس از بوی لجن و فلس های انسانی با کلی جنگ و نبرد تو اطراف ny
حرفای منم شده اسباب دلداری تو که نمی یای تا اطراف سمساری
رو آسفالت می شنوم صدا جنگل
تو,تو سرما کم داری یه شال گردن
باید بقیه راه هم بدان سر (به آن سر)رفت
من عدالتم که به نامم رو هر آدمی میشه قضاوت کرد
حصار بستم دور خودمو از هشت شب می بینم 9 صبح مو
من زندگیم شیوش (روش,شیوه) تند تو نرو
چون من به گردن می گیرم جرم اونارو (آن ها را)
-------------------
ما تو سکوت صدای شیپور شنیدیم
اون خدا بود که می گفت شیطون کسی نیست
تو تو فردا غرقیو امروز به چیزی فکر نمی کنی که چیز رو به جون بگیری
ما تو سکوت صدای شیپور شنیدیم
اون خدا بود که می گفت شیطون کسی نیست
تو تو فردا غرقیو امروز به چیزی فکر نمی کنی که چیز رو به جون بگیری
-------------------
وقتی یکی غیر خدا تو رو قرار می ده بین دو راه
فکر گناست که می کنه تو شکل روبات
یه صدا تو مغزت بلند تر از شیپور اسرافیل
تو بزرگ ترین جلاد تو میدون اعدامی
ادامه بده به کارت چون اینجا هیچ عمیلاتی بدون اجرا نیست
تو دست آموز شیطانی به زور اجباری
چون که هنوز بین شیطون و مردم دنیا مونده یه خورده حسابی
همه شبه شبه درو بسته هم جا تاریک
روزها سرمایه دار کریم آقا کله پا خوابیده
وقتی بزرگ ترین غم مادر اشک بارداریشه
اولین کس شیطونه که تو صحنه ظاهر می شه
دو راه داری خدا , غرور که بن بسته
که خیلی وقته شده ستون راهت
انتخاب کنی حق تو بچه سوسول عاشق
اینقدر که پول بابات بد جوری تو کوره داغه
-------------------
ما تو سکوت صدای شیپور شنیدیم
اون خدا بود که می گفت شیطون کسی نیست
تو تو فردا غرقیو امروز به چیزی فکر نمی کنی که چیز رو به جون بگیری
ما تو سکوت صدای شیپور شنیدیم
اون خدا بود که می گفت شیطون کسی نیست
تو تو فردا غرقیو امروز به چیزی فکر نمی کنی که چیز رو به جون بگیری