تکست آهنگ گیرمیدادی (افشین - تهی – تتلو – امیرعلی)

برو ادامه مطلب

کجا بودی؟با کی بودی؟زنگ میزدم خونه نبودی.

افشین:

می گفتی کی رفتی خونه منو می کردی دیوونه همش بهم گیرمیدادی بهونه پشت بهونه.

افشین و تتلو و امیرعلی:

گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی.

تتلو:

می گفتی زنگ زدم چرا گوشی رو ور نداشتی روم پیش همه دوست و رفیق نشستی بردی آبرو.

افشین و تتلو و امیرعلی:

گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی.

تهی:

هی گیرمیدی پیر میشی آخر تو چرا حرفامو نمی کنی باور تو تو بدبین شدی و قر میزنی هی میگی دخترارو چرا تو بر میزنی هی ولی من فقط با توامو چشم بدی ندارم به هیچکس و فقط تو عشق منی نترس نمیذارم هیچکس هیچ وقت جا تو بگیره بذار بگم دلم فقط میخواد باتو بونه.

افشین و تتلو و امیرعلی:

کجا بودی؟با کی بودی؟زنگ میزدم خونه نبودی.

افشین:

می گفتی کی رفتی خونه منو می کردی دیوونه همش بهم گیرمیدادی بهونه پشت بهونه.

افشین و تتلو و امیرعلی:

گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی.

تتلو:

می گفتی زنگ زدم چرا گوشی رو ور نداشتی روم پیش همه دوست و رفیق نشستی بردی آبرو.

افشین و تتلو و امیرعلی:

گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی.

تهی:

تو که می دونی همه چیز من مال تو بود و بس بگو چرا فقط گیردادن کار تو بود بس اینقدر گیرمیدی بهم تا که مجبور بشی دروغ بشنوی و بهم مشکوک بگو کی رفتم زیر آبی پیش تو من بدون هرجا برم آخرش پیش توام آره همیشه خودم بهت گفتم و گوش کن تو دوباره دل من فقط تو زندگی تو رو داره.

افشین و تتلو و امیرعلی:

گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی گیرمیدادی هی هی هی بابا گیرمیدادی.