تکست آهنگ پیشی تهی تتلو

برو ادامه مطلب

حسین تهی حسین تهی
امیر تتلو تتلو
تی ان تی

پیشی بیا ، پیشی بیا ، پیشی بیا ، پیشی بیا
پیشی پیشی پیشی ملوس خوشگل
من ملوس خوشگل
پیشی پیشی پیشی دل من و کشته
دل من و کشته
پیپشی پیشی پیشی ملوس خوشگل
من ملوس خوشگل
پیشی پیشی پیشی دل من و کشته
دل مت و کشته
دل من و چنگ می زنی و گربه خوش رنگ منی
تو با که دل بریات شیشه ی دل رو سنگ می زنی
کوچولوی ناز و بلا آخ ابرو کمون گیسو طلا
بگو چرا می کشی منو تو با عشوه و صد تا عدا
خوشگلی و عروسکی ( آره آره تو تکی راستکی)
شیطونک و ملوسکی (آره آره تو تکی راستکی)
وای که چقدر بانمکی (آره آره تو تکی راستکی)

دلمو بردی دزدکی (یواش یواش یواشکی)
پیشی پیشی پیشی ملوس خوشگل
مئو
پیشی پیشی پیشی دل منو کشته
مئو
بیا بیا
پیشی پیشی بگو ببسنم
می خوای عروسک خوشگلم بشی
می دونی می ترکه چشم حسود
هنوز اگه پشت هم باشیم
آخه همه حسودن ملوسم
چشت می زنن نرو تنهایی جایی
بدون تهی دوست دازه
چرا میری اون و تنها می زاری تهی
دخترک ور پریده مثل تو هیچکس ندیده
چشای تو گل افتاده و دل منو ارزوم خریده
تو یار مهربونمی والا عزیز جونمی
با تو دیگه ماه نمی خوام آخه تو چراغ خونمی
خوشگلی و عروسکی ( آره آره تو تکی راستکی)
شیطونک و ملوسکی (آره آره تو تکی راستکی)
وای که چقدر بانمکی (آره آره تو تکی راستکی)

دلمو بردی دزدکی (یواش یواش یواشکی)
پیشی پیشی پیشی ملوس خوشگل
مئو
پیشی پیشی پیشی دل منو کشته
مئو
پیشی پیشی پیشی ملوس خوشگل
مئو
پیشی پیشی پیشی دل منو کشته
مئو
دل منو کشته