تکست اهنگ سرانجام از افرا

برو ادامه مطلب

افرا

ملکه قصم

خورشید یکی دنبالتم باقی همه ساین دنبالمن شهرت و اسم و عنوانمن دستشون نمیرسه دنیای من همینه نمیشه وقتم تلف هدفم نیستش تخت طرف بیست و چندسال عمرم گذشت زیر دل مزه ی عشق نرفت نکه فکرکنی نه دلم سنگه اهنگه ماله دله تنگه تو دنیام میدونی رنگارنگه اما لنگه بدون تو رنگه انگار انگار انگار دلم میبینه بلد چطورسر جاش بشینه با حرف از دهن شکل و بدن اسمت میخوره به رویای من

باز من تو رو خواستم ؟داشتم به تو باختم ولی باز من تورو خواستم تا که اخر تو رو یافتم میگفتم خواستنت رویای خوابمه حالا داشتنت واسه من عادته نه دیگه باور اون عشق واقعی همیشه با منه اون حس شاعری

میدونم خستته کمی غم داری دلیلش اینه چون منو کم داری هرباری خواب یا که بیداری هر جایی که بخوای همراهی خوب منم دنیا رو گشتم به پات سوختم ساختم با چنگ هست به جات چشات اما داره راهه نجات محتاج یک بوسه ازلبات ای تو که دلیل شعرم شدی میتونی تو شعرم پیدام کنی خیلی خودی اینو بت میگم گم شم روزی دو تا پیدا میشم میدونم میدونی میدونیم ماله همیم میخونم برا اسمون تا زمین

ماله منی

   باز من تو رو خواستم ؟داشتم به تو باختم ولی باز من تورو خواستم تا که اخر تو رو یافتم میگفتم خواستنت رویای خوابمه حالا داشتنت واسه من عادته نه دیگه باور اون عشق واقعی همیشه با منه اون حس شاعری

میگفتم خواستنت رویای خوابمه حالا داشتنت واسه من عادته نه دیگه باور اون عشق واقعی همیشه با منه اون حس شاعری