تکست آهنگ پس لاشخور نباش هیچکس - پیشرو - اوج - ساتراپ

برو ادامه مطلب

ببین اینجا اوضاش از پارک دایناسور ها هم بد تره ها

فاز بد نده حوصله ندارم بابا.بدو بابا بدو دنبال بازیت

کروس :

تو خیابون پر پلیس آجیر قرمز میبینی در میری پیس لاشخور نباش.ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور درگیریم پس لاشخور نباش

ورس 1 اوج:

داش حوصله کمش دارایه حس پیرمرد من میخوام گنده شم تو رپ مسه هیچکس

پیشرفت میکنم خوب چون که بیستم شیکتر هر روز میشن کلماتم هه .تلفاتم پشت همن مسئله فقط نشونم دنبال جنگی خوب توف به لنت

عقده همش تو دلم پر پر

من رو کاغذ خالی میکنم تو روی خودت .بوی ... کله خیابون برداشت خوبه توبه کنم چون که زیاد بوده افکار من با قلم کاغذ همه اینا تریپ دارم ولی تو تو مواد میری قیری ویری

گیری بکش از ما بیرون بینیم ما با مردم ارتباط داریم پیری میریش

تو جوونی جونیت از دستش نده واسه واسه کشتن کمن یه ارتش کمه

کروس :

تو خیابون پر پلیس آجیر قرمز میبینی در میری پیس لاشخور نباش.ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور درگیریم پس لاشخور نباش

ورس 2 ساتراپ:

چرا بازم اینور اومدی مگه ندیدی ما بدیم در گوشم دری وری نگو که خبیث تری

برو کنار نفتی نشی توشو شبی همین تو تو رفتن موندی و ما در حال پریدنیم

پیشرو :کلمه ها مردن و ما با نشونه رو شقیقتیم

ساتراپ :

چون شهرو ما پادشاهیم ایناباشه یادت حاجی

شیفته شب ماله ما تو باید با مامانت باشی

چند نفرین بگو پنج نفرین به زور

هر خطری به جون میخریم بچه جون مردتون جلو فنچه ما بچه بود

علاقه داریم به ریال زندگیمون یه سریال که دوست دارن جامون بازی کنن خیلی یا

اخم نکن بت نمیادنمی ارزی حتی 3 ریال من سوار یه ژیان ماریو آدم زیاد دارم اینجا در اختیار

فکر کردی هستی خیلی لات

ما یه ساعیته منتظریم پس چرا نمی یای

کروس :

تو خیابون پر پلیس آجیر قرمز میبینی در میری پیس لاشخور نباش.ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور درگیریم پس لاشخور نباش

ورس 3 اوج :

اگه تو لاشخوری منم مسه تو ام من میخوام رابطمو با خیابون قصه کنم رو مقاله تا عقده روت خالی نشه تو هم میخوای عقده ای باشی دوس داری بچه

دوست داری بچه تو خیابون لاشخور باشی رفقایه من با مرام خوب تو لاشی قانون داره اینجا چراغ قرمز سبز که باید سر یکیش حرکت اون یکی صبر کنی تا مقررات رعایت بشه رنگه آسفالت ندیدی تا شاید بشه تو هم باشی بین مرگ و زندگی بگو بینم میتونی بهم رنگه شب بگی من آدت دارم که آفت باشم تو اجتماع آره من طاقت دارم زندگی کنم مسه سگ ولگردم میخوام تنها باشم نه به رنگ ملت

کروس :

تو خیابون پر پلیس آجیر قرمز میبینی در میری پیس لاشخور نباش.ما همیشه تو خیابون با آدمای لاشخور درگیریم پس لاشخور نباش

پیشرو :

افتاد یا با پتک بزنم بشکونمت قلک ((آهنگساز پیشرو ))  0  2  1  صامت